EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Hydrogeologický prieskum a posudky

Hydrogeológia a vodné zdroje

HYDROGEOLOGICKÉ ŠTÚDIE A POSUDKY

V oblasti hydrogeológie a vodných zdrojov spracovávame hydrogeologické štúdie a posudky
 • pre účely vodoprávneho konania
 • posudky pre povolenie k nakladaniu s vodami (odber a iné využívanie podzemných vôd, vypúšťanie odpadových vôd z ČOV a pod.)
 • posudky pre povolenie ku zriadeniu, zmenám či zrušeniu vodohospodárskych diel (napr. studne)
 • posudky pre udelenie súhlasu ku stavbám, zariadeniam príp. činnostiam podľa vodného zákona
 • posudky pre stavebné povolenie – posúdenie vsaku zrážkových vôd

HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM

Hydrogeologické práce pre zaistenie zdrojov podzemných vôd
 • rešerše dostupných podkladov a posúdenie možnosti zaistenia vodného zdroja v danej lokalite 
 • spracovanie podkladov nevyhnutných k začatiu diela (projekt hydrogeologických prác atď.) vrátane ich prejednávania s príslušnými orgánmi štátnej správy
 • hydrogeologický prieskum územia
 • zaistenie realizácie vrtov a studní
 • spracovanie podkladov pre vodoprávne konanie
 • výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd
 • návrhy a revízie ochranných pásiem vodných zdrojov
Overenie a sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov podzemných vôd
 • hydrogeologický prieskum pre potreby aktualizácie povolenia na odber podzemnej vody
 • výpočet využiteľného množstva podzemnej vody
 • odbery vzoriek podzemných vôd
 • vykonanie analýz v akreditovaných laboratóriách
 • hydrodynamické skúšky
  • čerpacie skúšky
  • stúpacie skúšky
  • nálevové skúšky
  • vsakovacie skúšky
  • SLUG testy

ZACHYTÁVANIE PODZEMNEJ VODY 

Realizácia nových záchytných objektov 
 • vykonanie hydrogeologického prieskumu
 • návrh optimálnej varianty záchytného objektu vrátanie príslušnej dokumentácie
 • realizácia záchytného objektu vrátane stavebných úprav
 • vyhotovenie  príslušnej dokumentácie pre návrh odberu podzemných vôd
 • spracovanie všetkých podkladov pre vodoprávne konania
Testovanie a kontrola technického stavu záchytných objektov
 • hydrodynamické skúšky
 • kamerové skúšky
 • karotážne merania
Návrhy optimálneho využívania vodných zdrojov
 • zhodnotenie hydrogeologických podmienok lokality
 • vyhodnotenie technického stavu záchytných objektov
 • vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov vodného zdroja
 • návrh optimálneho využívania vodného zdroja z hľadiska kvantity
 • návrh úpravy vody podľa účelu využívania

OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH ZDROJOV

Revízia účelnosti súčasných ochranných pásiem vodných zdrojov
 • spracovanie dostupných archívnych podkladov
 • spracovanie technicko-ekonomickej štúdie vzťahu súčasného rozsahu ochranného pásma vodného zdroja k možným náhradám za obmedzenie využitia dotknutých pozemkov
 • posúdenie nevyhnutnosti súčasného rozsahu ochranného pásma vzhľadom k ochrane vodného zdroja a platnej legislatíve

Návrhy na stanovenie nových ochranných pásiem vodných zdrojov

 • spracovanie popisných a technických údajov o vodnom zdroji a odberu vody z neho
 • zhromaždenie relevantných údajov o charakteristike územia v navrhovaných ochranných pásmach
 • posúdenie ohrozenia výdatnosti, akosti alebo zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja
 • spracovanie návrhu na stanovenie ochranných pásiem vodného zdroja
 • zastupovanie pri prejednávaniach návrhu s príslušným vodoprávnym orgánom
"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."