EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Inžinierskogeologický prieskum

INŽINIERSKA GEOLÓGIA

Inžinierskogeologické práce vykonávame v rozsahu:
 • inžinierskogeologický prieskum pre založenie priemyselných, ekologických a vodohospodárskych stavieb vrátanie stavieb rodinných domov v súlade s platnou legislatívou,
  • prieskum základovej pôdy (geologická stavba a úložné pomery základovej pôdy)
  • poľné geotechnické skúšky hornín
  • laboratórne stanovenie popisných, fyzikálnych, pevnostných a deformačných charakteristík hornín
  • výpočet únosnosti a sadania, návrh optimálneho spôsobu založenia objektov
  • posúdenie vplyvu podzemných vôd na základové pomery
  • určenie podkladov pre výkopové práce
  • stanovenie prítokov do stavebných jám a návrh ich odvoňovania
 • geotechnický dozor
 • geofyzikálne merania
 • posúdenie vsaku zrážkových vôd
 • návrh riešenia nakladania so zrážkovými a odpadovými vodami

RADÓNOVÝ PRIESKUM            

Výsledkom radónového prieskumu je zhodnotiť základové pôdy stavebných parciel z hľadiska potencionálneho rizika vnikania radónu do projektovaných objektov. Povinnosť merania radónového rizika je stanovená aj príslušnými právnymi predpismi. 

EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA):
 • určenie rozsahu dokumentácie (scoping proces)
 • spracovanie oznámenia o zámere
 • spracovanie dokumentácie o hodnotení vplyvov na životné prostredie
 • spracovanie posudku dokumentácie
 • multikriteriálne hodnotenie variant
 • zastupovanie oznamovateľov (investorov) pri jednaniach s úradmi a verejnom pojednávaní
 • konzultačná činnosť
"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."