EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Referencie

Rok

Lokalita

Názov úlohy, druh geologických prác

2023 rôzne lokality Hydrogeologické posudky pre vybudovanie domových studní. Odborné geologické posudky.
2023 rôzne lokality Hydrogeologické posudky vsakovania dažďových vôd. Odborné geologické posudky.
2023 Bratislava Vybudovanie vsakovacích vrtov pre tepelné čerpadlá a overenie vsakovacej schopnosti. Hydrogeologický prieskum.
2023 Dvory nad Žitavou, Ostratice Hydrogeologické prieskumy pre vydanie povolenia na odber podzemnej vody z vrtov pre závlahy sadov. 
2023 Bratislava Bratislava - Nové Lido - Posúdenie povodňového rizika (BREEAM Communities SE 03 - Flood risk assessment).
2023 Urmince Návrh ochranného pásma vodárenského zdroja. Hydrogeologický prieskum.
2023 Oľdza Oľdza - vybudovanie zdrojov podzemnej vody pre obytnú zónu. Hydrogeologický prieskum.
2023 Zlatná na Ostrove Overenie kvantitatívnych parametrov studne pre aktualizáciu povolenia na odber podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2023 Pusté Úľany Hydrogeologický posudok možnosti získania zdroja podzemnej vody a zdroja geotermálnej vody pre rezidenčnú zónu. Odborný geologický posudok.
2023 Sládkovičovo Sládkovičovo - využiteľné množstvo podzemnej vody zo studne pre potravinársku prevádzku. Hydrogeologický prieskum.
2023 Rusovce Inžinierskogeologický prieskum pre výstavbu rodinných domov a bytový dom. Inžierskogeologický prieskum.
2023 Donovaly I/59 Donovaly - križovatka - monitoring povrchovej a podzemnej vody pred výstavbou. Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.

2018 - 2022

Prešov

Monitoring vplyvov rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2015 - 2022 Prešov Monitoring vplyvov diaľnice D1 Prešov Západ - Prešov juh na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2014 - 2021

Čadca

Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec na životné prostredie - povrchové a podzemné vody. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2014 - 2022

Bratislava

Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina na životné prostredie - povrchové a odpadové vody a podzemné vody. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2022

rôzne lokality

Hydrogeologické posúdenia možnosti vsakovania zrážkových vôd do horninového prostredia. Odborné geologické posudky.

2022

rôzne lokality

Hydrogeologické posúdenia možnosti získania zdroja podzemnej vody (vybudovania studne). Odborné geologické posudky.

2022 Bratislava Bratislava - overenie znečistenia podzemnej vody vo vsakovacej jame. Geologický prieskum životného prostredia.
2022 Bratislava Posúdenie výkopových zemín (odpadov) na dočasnej depónii.
2022 Komjatná Komjatná - zdroj vody obecného vodovodu, výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2022 Dolné Trhovište Dolné Trhovište - vybudovanie zdroja podzemnej vody pre chovnú halu, hydrodynamické skúšky, overenie kvality podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2022 Most pri Bratislave Most pri Bratislave - overenie prípadného znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v mieste nelegálnej skládky odpadov. Geologický prieskum životného prostredia.
2022 Čachtice Dodávka a inštalácia automatických snímačov hladiny podzemnej vody (dataloggerov) do studní.
2022 Bratislava Bratislava - hydrodynamické skúšky na 21 studniach pre polievacie vodovody, overenie kvality vody. Hydrogeologický prieskum.
2022 Záskalie Inžinierskogeologický prieskum.
2022 Sučany Sučany - využiteľné množstvá podzemnej vody zo 4 studní pre priemyselnú prevádzku. Hydrogeologický prieskum.
2022 Bratislava Pasporty domových studní.
2022 Bratislava Bratislava - využiteľné množstvo podzemnej vody z kopanej studne pre priemyselnú prevádzku. Hydrogeologický prieskum.

2022

Horná Streda

Horná Streda - využiteľné množstvá podzemnej vody zo studní pre priemyselnú prevádzku. Hydrogeologický prieskum.

2022

Veľké Hoste, Malé Chlievany,

Zlatníky

Veľké Hoste, Malé Chlievany, Zlatníky - využiteľné množstvá podzemnej vody zo studní pre prevádzky farmy. Hydrogeologický prieskum.

2022

Jatov

Jatov - využiteľné množstvo podzemnej vody zo studne pre farmu. Hydrogeologický prieskum.

2022 Trnava Trnava - využiteľné množstvo podzemnej vody zo studne pre priemyselnú prevádzku. Hydrogeologický prieskum.

2022

Bošany, Klátova Nová Ves

Bošany, Klátova Nová Ves - zdroje podzemnej vody pre prevádzky družstva. Hydrogeologický prieskum.

2021

Nitra

Nitra - zdroj úžitkovej vody pre práčovňu - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2021

Čachtice

Čachtice - studne pre tepelné čerpadlá - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2021

Bratislava

Bratislava - Nové Mesto - zdroj podzemnej vody pre technologické účely. Hydrogeologický prieskum.

2021

Nováky

Nováky - studňa pre chemický závod - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2021

Lietavská Lúčka

D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala -  inventarizácia odpadov na stavbe.

2021

Dubník, Jasová, Bešeňov

Dubník, Jasová, Bešeňov - studne družstva - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2021

Nové Zámky

Nové Zámky - studne konzervárne - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2021

Komárno

Vodárenský zdroj Komárno, vodárne - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2021

Dolné Saliby

Dolné Saliby - vybudovanie studne, hydrodynamické skúšky a výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2021 Budmerice, Častá, Hviezdoslavov, Pavel Studne pre hydinárne - využiteľné množstvá podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Bratislava Nalievacie skúšky pre overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia.
2021 Senica Skládka odpadov - posúdenie drenážnej vrstvy pre odvod priesakových kvapalín.

2021

Most pri Bratislave

Most pri Bratislave - zdroje podzemnej vody pre prevádzku betonárne. Hydrogeologický prieskum.

2021

Koválov

Koválov - zdroj podzemnej vody pre prevádzku družstva. Hydrogeologický prieskum.

2014 - 2020

Budimír

Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Budimír - Bidovce na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2020 Triblavina Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - overenie prípadného znečistenia horninového prostredia a zemín na dočasnej depónii. Geologický prieskum životného prostredia.
2020 Čadca Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - overenie prípadného znečistenia zemín na dočasnej depónii. Geologický prieskum životného prostredia.

2020

Veľké Kosihy

Veľké Kosihy - zdroj podzemnej vody pre prevádzku skládky odpadov. Hydrogeologický prieskum.

2020

Lukáčovce, Nové Sady

Lukáčovce, Nové Sady, Rastislavice - obecné studne - využiteľné množstvá podzemnej vody v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2020

Jacovce, Prašice

Jacovce, Prašice - studne družstva - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2020

Komárno

Komárno - stavba mosta - overenie prípadného znečistenia zemín. Geologický prieskum životného prostredia.

2020

Šaľa

Vybudovanie pozorovacieho hydrogeologického vrtu.

2020

Okoč, Bratislava

Inžinierskogeologické prieskumy.

2019-2020

Senec

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava - Senec, 1. etapa (Bratislava - Triblavina) na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2019

Topoľčany

Topoľčany - nový zdroj podzemnej vody pre hydinársky závod, hydrodynamické skúšky.  Hydrogeologický prieskum.

2019

Sereď

Sereď - sídliskový vodovod - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody zo studní. Hydrogeologický prieskum.

2019

Bratislava

Bratislava - komplex studní pre administratívny komplex - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2019

Hurbanovo

Hurbanovo - vodárenský zdroj Pavlov Dvor - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2019

Bratislava

Bratislava - Vinohrady - overenie kvantitatívno-kvalitatívnych parametrov podzemnej vody zo studne pre účely zavlažovania parku. Hydrogeologický prieskum.

2019

Veľké Blahovo

Veľké Blahovo - studňa na protipožiarne účely. Hydrogeologický prieskum.

2019

Litava, Cerovo

Litava, Prieložky, Dolinka, Cerovo - zhodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych parametrov podzemnej vody zo studní družstva. Hydrogeologický prieskum.

2019

Potônske Lúky

Inžinierskogeologický prieskum lokality plánovanej stavby. Inžinierskogeologický prieskum.

2019

Bratislava

Povodňový plán mobilnej betonárne.

2019

Veľké Blahovo

Studňa na protipožiarne účely a polievanie. Hydrogeologický prieskum.

2019

Potônske Lúky

Inžinierskogeologický prieskum lokality plánovanej staby. Inžinierskogeologický prieskum.

2019

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom - vodovod - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2019

Bratislava

Bratislava - zdroj podzemnej vody pre prevádzku výrobného strediska. Hydrogeologický prieskum.

2018

Čadca

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - overenie prípadného znečistenia územia v úseku km 37,1 - 37,2. Geologický prieskum životného prostredia.

2018

Brezová pod Bradlom

Vodárenské zdroje skupinového vodovodu Brezová v oblasti Brezovej pod Bradlom a vodovodu Bukovec - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2018

Myjava

Vodárenské zdroje skupinového vodovodu Myjava a skupinového vodovodu Brezová v oblasti Košarísk - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2018

Bratislava

VZ Sedláčkov ostrov - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2018

Dolné Obdokovce

Dolné Obdokovce - hydinárska farma Bodok - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní  v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2018

Zeleneč

Zeleneč - doplňujúci zdroj podzemnej vody na technologické účely ČOV. Hydrogeologický prieskum.

2018

Rohožník

Rohožník - areál ČOV - zdroj podzemnej vody na hasenie požiarov. Hydrogeologický prieskum.

2018 - 2020

Komárno

Komárno - Komárom, nový cestný most cez Dunaj - Monitoring povrchových a podzemných vôd. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2018

Bratislava

Komplex polyfunkčných budov - Zóna Nové Nivy, Bratislava - posúdenie povodňového rizika (BREEAM Communities)

2018

Bratislava

Komplex polyfunkčných budov - Zóna Nové Nivy, Bratislava - posúdenie vodohospodárskej stratégeie (BREAM Communities)

2018

Prievidza

Prievidza – Teplárenská ulica – Overenie prípadného znečistenia. Geologický prieskum životného prostredia.

2018

Bratislava

Bratislava Cvernovka – Posúdenie priepustnosti piesčitých zemín neogénu. Odborný geologický posudok.

2018

Levice

Levice – Posúdenie podložia podlahy haly. Odborný geologický posudok.

2017

Špačince

Špačince – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studne v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2017

Bratislava

ÚČOV Bratislava – Vrakuňa – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2017

Mierovo

Nová obytná zóna Mierovo – Hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd. Odborný geologický posudok.

2017

Stará Turá

Stará Turá – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2017

Žilina

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.

2017

Košice

Košice – Južné mesto. Overenie prípadného znečistenia horninového prostredia. Geologický prieskum životného prostredia.

2017

Sereď

Overenie kvantitatívnych parametrov podzemnej vody zo studne. Hydrogeologický prieskum.

2017

Jasenov, Michalovce

Kvantitatívno-kvalitatívne parametre podzemnej vody zo studní betonárne. Hydrogeologické prieskumy.

2017

Košice, Trebišov

Kvantitatívno-kvalitatívne parametre podzemnej vody zo studní betonárne. Hydrogeologické prieskumy.

2014 - 2016

Bratislava

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosáková ulica - Šafárikovo námestie.  Monitorovanie povrchových vôd a hluku. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2016

Budimír - Bidovce

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce. Vypracovanie dokumentov - Havarijný plán, Environmentálny plánu, Plán odpadového hospodárstva, Plán kontroly a ochrany životného prostredia.

2016

Zázrivá

Zázrivá - Havrania - posúdenie porušenia svahu zosuvom. Odborný geologický posudok.

2016

Bratislava

Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina – overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia v pásme prevzdušnenia, vsakovanie skúšky. Hydrogeologický prieskum.

2016

Bratislava

Starý most, Tyršovo nábrežie – Klokočova – prieskum znečistenia v mieste dočasného pravobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia

2016

Bratislava

Starý most, Gondová – prieskum znečistenia v mieste dočasného ľavobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia.

2016

Oravská Lesná

Zdroj podzemnej vody pre potreby zásobovania obce pitnou vodou. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2016

Bratislava

Bratislava, Tematínska ulica - hydrogeologické posúdenie možnosti vybudovania čerpacích a vsakovacích studní pre tepelné čerpadlá. Odborný geologický posudok

2016

Sasinkovo

Sasinkovo - vodný zdroj pitnej vody pre obecný vodovod. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2016

Šterusy

Šterusy – hydrogeologický prieskumný vrt HŠT-2. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2016

Bratislava, Nitra

Posúdenie území extravilánu Bratislavy a Nitry z aspektu ich potenciálnej vhodnosti pre ťažbu štrkopiesku. Geologická štúdia.

2016

Topoľčany

Topoľčany – overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia, vsakovacie skúšky a posúdenie základovej pôdy. Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum.

2016

Lučenec

Lučenec, ul. Fiľakovská cesta - hydrogeologické posúdenie možnosti vybudovania čerpacej a vsakovacej studne pre tepelné čerpadlo. Odborný geologický posudok.

2016

Nitra

Nitra – Dolné Krškany - hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd. Odborný geologický posudok.

2016

Bratislava

Bratislava – Lamač – overenie prípadnej kontaminácie v dôsledku prevádzky čerpacej stanice pohonných hmôt. Geologický prieskum životného prostredia.

2014 - 2016

Prešov

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Prešov Západ - Prešov juh na životné prostredie - doplnkový inžinierskogeologický prieskum.

2015

Báč

Pravdepodobná environmentálna záťaž Báč – bývalá strojnotraktorová stanica.  Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Zlaté Moravce

Pravdepodobná environmentálna záťaž Zlaté Moravce – rušňové depo. Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Nitra

Pravdepodobná environmentálna záťaž Nitra – rušňové depo (Cargo). Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Pohronský Ruskov

Pravdepodobná environmentálna záťaž Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru. Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Bratislava

Vodárenský zdroj Sedláčkov ostrov - návrh ochranný pásiem. Hydrogeologický prieskum.

2015

Bratislava

Bratislava - Železná studnička - overenie kvantitatívnych parametrov staršej kopanej studne. Hydrogeologický prieskum.

2015

Radošina

Pivnica Radošina - posúdenie vplyvu plánovanej zmeny navrhovanej činnosti „PIVNICA RADOŠINA“ na vodárenské zdroje podzemnej vody: prameň Hlavina (HGR-9) a studne HGR-4 a HNB-1. Odborný geologický posudok

2015

Dunajská Streda

Zberný dvor Dunajská Streda - hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd. Odborný geologický posudok.

2014 - 2015

povodie rieky Ipeľ

Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd. Hydrogeologický prieskum

2014

Bratislava

Vodárenský zdroj Sedláčkov ostrov - hydrogeologický prieskum za účelom vybudovania studne č. 5. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2014

Bratislava

Starý most, Tyršovo nábrežie – Klokočova – prieskum znečistenia v mieste dočasného pravobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia.

2014

Bratislava

Starý most, Gondová – prieskum znečistenia v mieste dočasného ľavobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia.

2013

Svätý Jur

Svätý Jur - Neštich - overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia.  Hydrogeologický prieskum.

2013

Bratislava

Bratislava - Klenová ul. - hydrogeologické posúdenie možnosti získania zdroja podzemnej vody pre pitné účely. Odborný geologický posudok.

2013

Bratislava

Rezidenčné centrum Bradlianska. Inžinierskogeologický prieskum

2013

Rovinka

Rovinka - posúdenie podmienok zakladania objektov individuálnej zástavby. Inžinierskogeologický prieskum.

2013

Červeník

Červeník - inžinierskogeologický prieskum pre založenie fermentačných a skladovacích nádrží. Inžinierskogeologický prieskum.

2013

Čadca

Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec na životné prostredie - doplnkový inžinierskogeologický prieskum

2013

Veľký Krtíš

Zistenie príčin poškodenia budovy. Inžinierskogeologický prieskum

2012

Nitra

Rýchlostná cesta R1 - overenie prípadného znečistenia podzemnej vody a zemín v priestore skladov. Geologický prieskum životného prostredia.

2011, 2012

Lietavská Lúčka, Ružiná

Lietavská Lúčka, Ružiná - jestvujúce lomy - posúdenie lokalít z hľadiska prípadných stretov záujmov. Odborný geologický posudok.

2012

Sliač

Letisko Sliač - posúdenie kvality zemín v podloží vzletovej a pristávacej dráhy a opodstatnenosti ich výmeny. Odborný geologický posudok.

2012

Turany

Ložisko štrkopieskov Turany - monitorovanie podzemných vôd. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2012

Turany

Ložisko štrkopieskov Turany - zdroj podzemnej vody pre potreby prevádzky ťažby.  Hydrogeologický prieskum.

2012

Bratislava

Bratislava - Ivanská cesta, Nový Avion - posúdenie vsakovania zrážkových vôd. Hydrogeologický prieskum.

2012

Bratislava

Bratislava - Lamač, Rozálska ul. - Posúdenie stability dočasného stavebného výkopu. Odborný geologický posudok.

2012

Bratislava

Vodárenský zdroj Pečniansky les - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2009 - 2012

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - monitorovanie povrchových a podzemných vôd, hluku pred výstavbou, počas výstavby a v období predčasného užívania stavby. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2009 - 2012

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - komplexný environmentálny servis na stavbe, odpadové hospodárstvo.

2011

Čunovo

Vodárenský zdroj Čunovo - návrh ochranných pásiem. Hydrogeologický prieskum

2011

Šaľa

Šaľa - areál Metalfin - overenie prípadnej kontaminácie zemín v okolí vyradenej nádrže na naftu. Geologický prieskum životného prostredia.

2011

Pezinok

Pezinok, Františkánsky inštitút - inžinierskogeologický prieskum pre účel založenia novostavby.

2011

Boheľov

Boheľov - orientačné posúdenie možnosti využitia jestvujúceho vrtu. Odborný geologický posudok.

2009 - 2011

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - overenie prípadného znečistenia zemín v mieste dočasných stavebných dvorov pred výstavbou a po výstavbe. Geologický prieskum životného prostredia.

2010

Nitra

Rýchlostná cesta R1 - sanácia environmentálnej záťaže na Cabajskej ceste, Nitra. Sanácia environmentálnej záťaže.

2010

Beladice - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - sanácia environmentálnej záťaže v trase R1. Sanácia environmentálnej záťaže.

2010

Opava, Ľuboreč

Opava a Luboreč - overenie technického stavu jestvujúcich hydrogeologických vrtov. Hydrogeologický prieskum.

2010

Opava, Ľuboreč

Opava a Luboreč - čistenie jestvujúcich hydrogeologických vrtov

2010

Šaľa

Šaľa - kompostáreň, zdroj podzemnej vody. Projekt hydrogeologického prieskumu.

2010

Pezinok

Pezinok - prieskum kontaminácie zemín a stavebných konštrukcií. Prieskum životného prostredia.

2010

Pezinok

Pezinok - prieskum kontaminácie podzemnej vody. Prieskum životného prostredia.

2010

Senec

Senec - zdroj podzemnej vody pre úžitkové účely. Hydrogeologický prieskum.

2010

Senec

Senec, amfiteáter - zdroj podzemnej vody pre úžitkové účely. Hydrogeologický prieskum.

2010

Senica

Senica - inžinierskogeologický prieskum pre stavbu bytového domu.

2010

Bratislava

Bratislava, K železnej studienke - inžinierskogeologický prieskum.

2010

Vojany

Vojany - realizácia monitorovacích a sanačných hydrogeologických vrtov.

2010

Orechová Potôň

Orechová Potôň, hotel Ring - zdroj podzemnej vody pre pitné účely. Hydrogeologický prieskum.

2010

Orechová Potôň

Orechová Potôň, hotel Ring - zdroj podzemnej vody pre systémy tepelných čerpadiel. Hydrogeologický prieskum.

2010

Bratislava

Bratislava, Kramáre - orientačný inžinierskogeologický prieskum stavby.

2009

Bratislava

Bratislava, Petržalka, Nové Mesto - doplnkový hydrogeologický prieskum za účelom overenia hydraulických parametrov zvodneného prostredia

2009

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš, areál kúpaliska - rekonštrukcia využívanej studne. Hydrogeologický prieskum.

2009

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš - umelé jazero, podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2009

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš - vstupný objekt kúpaliska, podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2009

Banská Bystrica

Rýchlostná cesta R1 - severný obchvat Banskej Bystrice - pyrotechnický prieskum.

2009

Nitra

Rýchlostná cesta R1 - projekt likvidácie studne a šachty v oblasti Čermáň

2009

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - Pasportizácia čiernych skládok odpadov.

2009

Nitra - Selenec

Orientačný prieskum za účelom overenia prítomnosti azbestu v identifikovaných odpadoch v trase rýchlostnej cesty R1 úseku Nitra, Západ - Selenec.

2009

Nitra - Selenec

Orientačný prieskum za účelom overenia prítomnosti azbestu v demolovaných stavebných materiáloch v trase rýchlostnej cesty R1 úseku Nitra, Západ - Selenec

2009

Žirany

Rýchlostná cesta R1 - Žirany - prieskum kontaminácie zemín na pozemku bývalej obaľovne živičných zmesí. Prieskum životného prostredia.

2008

Senec

Senec, Slnečné jazerá - projekt hydrogeologického prieskumu.

2008

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš - umelé jazero a vstupný objekt, orientačný inžinierskogeologický prieskum.

2008

Bratislava

Bratislava, Vrakuňa - klasifikácia odpadového materiálu. Odborný geologický posudok.

2008

Štrba

Štrba, zdroj podzemnej vody - projekt hydrogeologického prieskumu.

2008

Nové Zámky

Nové Zámky - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Báb

Báb - hydrogeologické posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku na kvalitu podzemných vôd. Odborný geologický posudok.

2008

Malinovo

Malinovo - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Levice

Levice- Juh - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Čunovo

Bratislava, Čunovo - hydrogeologické posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku na kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Odborný geologický posudok.

2008

Trnava

Trnava - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Vybrané úseky D1

Konzultačná a poradenská činnosť pre PPP projekt D1, technická správa geotechnických úsekov

2007

Región Bánovce nad Bebravou

Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2007

Región Partizánske

Región Partizánske - odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2007

Pezinok - Grinava

Pozemok v Pezinku – Grinave, časť Mlynské - inžinierskogeologický posudok.

2007

Šintava

Posúdenie vsakových podmienok, zhodnotenie samočistiacich schopností horninového prostredia, posúdenie možnosti zhoršenia kvality podzemných vôd a návrhu opatrení na zabránenie znečistenia podzemných vôd zo vsakov a retenčných nádrží pre lokalitu Logistické centrum Šoporňa

2006

Mikroregión Bardejov - Horná Topľa

Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Doplnkový hydrogeologický prieskum.

2006

Veľká Ida

Posúdenie znečistenia zemín na území staveniska obalovačky živičných zmesí. Prieskum životného prostredia.

2006

Bratislava

Posúdenie inžinierskogeologických pomerov a znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v oblasti výstavby obalovačky živičných zmesí v areáli spoločnosti Technické sklo a. s. Bratislava. Prieskum životného prostredia.

2006

Aglomerácia Galanta

Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Podrobný inžinierskogeologický prieskum

2005 - 2023

Lokality na celom Slovensku

Hydrogeologické posúdenia možnosti likvidácie prečistených odpadových vôd z domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV) vsakom do horninového prostredia. Odborné geologické posudky.

2005 - 2023

Lokality na celom Slovensku

Hydrogeologické posúdenia možnosti vsakovania zrážkových vôd do horninového prostredia. Odborné geologické posudky.

Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."